Съответствие

В определени индустрии регулациите са изключително многобройни. Такива са например режимът на публичните дружества, инвестиционните посредници, колективните инвестиционни схеми, АИФМ и АИФ, АДСИЦ, небанковите финансови институции, застрахователните посредници, търговците на едро с лекарствени продукти, търговците на дребно с лекарствени продукти и др. Други регулации се прилагат независимо от конкретната индустрия – мерките срещу изпиране на пари, защитата на лични данни и др. Предвид извънредно кратките срокове, които законът понякога въвежда, спазването на тези многобройни регулации изисква опитност на консултанта и на целия екип на клиента, както и отлична координация между тях.

Изготвянето на пътна карта на съответната операция е задължително. Изготвяне на подробен график за спазване на текущите регулации е също задължително.

Съответствие на:

  • Публични дружества
  • Инвестиционни посредници
  • Управляващи дружества
  • АДСИЦ
  • ЛУАИФ
  • Небанкови финансови институции
  • Застрахователни брокери
  • Застрахователни агенти
  • Съдействие в производства по налагане на санкции от регулатора и обжалване на санкциите по съдебен ред

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се