М&А

Сделките по придобиване са висшият пилотаж при търговското консултиране. Сложността на сделката се влияе не толкова от нейната стойност, колкото от юридическите и бизнес въпроси, които подлежат на решаване. Предвид свободата на договаряне, вариантите са неограничени. Няма готова рецепта как да се защитят интересите на страните, кой проблем да се приоритизира или коя гаранция е достатъчна. Това изцяло зависи от хода на преговорите, състоянието на пазара и нагласата на страните. Тук опитът на консултанта е от изключително значение. Той трябва отлично да познава възможните сценарии, инструментите за решаване на често срещаните проблеми и конфликтни точки, за да води страните през процеса до успешния му резултат.

 • Стартиране на преговорите; договори за конфиденциалност; писмо за намерение с различна степен на обвързване на страните; установяване на гаранции срещу забранен обмен на информация, механизъм на „черната кутия“ чрез независим посредник/консултант
 • Структуриране на сделката; уточняване на стратегически пунктове: времеви параметри, лонг стоп дата; изход от преговорите при неуспех; способ за определяне на цената по сделката; ексклузивитет и др.
 • правен дю дилиджънс
 • система от гаранции за купувача: декларации и гаранции на продавача; предварителни условия; неустойки за нарушение на декларациите и гаранциите; корпоративна или лична гаранция от страна на продавача; запазване на част от цената за определен период с освобождаване крупно или стъпаловидно; надзор над всички бизнес операции след определена дата и др.
 • система от гаранции за продавача: задържане на акции в ескроу до определен етап; поставяне от страна на купувача на неплатената част от цената в ескроу; задържане на мениджърския контрол върху бизнеса до определен етап; разкриване на факти и обстоятелства, които да бъдат приети от купувача с всички техни последствия
 • уточняване как се разпределя между страните бизнес рискът от бъдещи санкции, търговски претенции и неочаквани задължения за бизнеса с генезис преди датата на сделката и неодобрени от купувача
 • ангажимент на мениджмънта за преходен период
 • отговорност на страните при нарушение на договорните ангажименти
 • изход от сделката, прекратяване, разваляне
 • обвързано действие на няколко договора, едновременно прекратяване или разваляне на няколко договора
 • контрол върху концентрациите между предприятия – анализ на необходимостта да се уведоми КЗК

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се