Лицензионни и регистрационни режими

Лицензирането и регистрацията на различни регулирани субекти имат особености, които не са разписани нито в закона, нито в наредбите на съответния регулатор. Например определен регулатор може на практика да извършва преценка по целесъобразност при регистрацията, което я доближава повече до лицензиране. Има определени обстоятелства, които се проверяват много по-задълбочено от други и са често основание за отказ. Има особености при прилагане на заложените в закона срокове. Различна е и диалогичността на регулатора с бизнеса. Съдебната практика по контрол върху отказите е различна при различните основания.

Има индустрии, в които регулаторите трайно не допускат нови лицензии, или временно не допускат лицензии и регистрации до отпадане на определени системни рискове в индустрията, до приемане на подзаконовите актове по определени нови законови режими или до имплементиране на нова европейска уредба в българското законодателство и т.н. Всичко това влияе на предвидимостта относно изхода от процедурата, нейната продължителност и ресурса, който клиентът ще трябва да инвестира в нея. Добрият консултант следва да вземе предвид тези фактори още в началото, а това изисква отличен опит.

  • Лицензиране на инвестиционен посредник
  • Лицензиране на управляващо дружество
  • Лицензиране на АДСИЦ
  • Лицензиране на ЛУАИФ
  • Регистрация на ЛИАУФ
  • Регистрация на финансова институция по чл. 3а ЗКИ
  • Регистрация на застрахователен брокер
  • Регистрация на застрахователен агент
  • Регистрация на емисия акции в ЦДАД
  • Регистрация на емисия акции за търговия на БФБ (листване на публично дружество)

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се