Договори

Към договорите често се подхожда с намалено внимание. Едва при възникването на проблеми се осъзнава липсата на определени клаузи. Изготвянето на договора означава да се предвидят най-вероятните сценарии за развитие на отношенията и да се осигури интересът на клиента във всеки от тези сценарии. Това изисква познаване на индустрията, клиента, другата страна, особеностите на пазара и не на последно място – опитност и предвидливост от страна на консултанта. В допълнение, въвеждането на определени стандарти във всички договори на един бизнес е много полезно. Например всички стандартни договори на бизнеса с негови клиенти да могат да се прекратяват с определено предизвестие. Или да се поемат неустойки в размер не по-голям от определен праг. Или договорите да нямат клауза за автоматично подновяване и да са със срок не повече от 1 година. Това създава предвидимост и яснота за евентуален нов собственик, нов инвеститор, нов мениджмънт. Прави бизнеса прозрачен, структуриран, лесен за анализ, с понижени нива на риск, а всичко това повишава стойността му.

 • Изготвяне и ревизия на договори; преговори
 • Уреждане на възражения при неизпълнение и способи за осигуряване на реално изпълнение
 • Отговорност на страните
 • Въвеждане на способи и процедури за приятелско разрешаване на споровете
 • Арбитражни клаузи
 • Уреждане на способи за прекратяване на договора
 • Разваляне на договора; предвиждане на праг на същественост на нарушението, което може да доведе до разваляне
 • Предвиждане на декларации, гаранции и обезпечения
 • Рамкови споразумения
 • Стандартизирани договори
 • Общи условия

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се