Политика за поверителност

1. Въведение

1.1. Настоящата Политика за защита на данните („Политиката“) е приета от адвокат Димитър Карабелов, член на Софийската адвокатска колегия, с личен номер на адвокат 1400489710, с адрес гр. София, ул. „Милевска планина“ № 14, ап. 3 („Адвоката“).
1.2. Политиката урежда принципите и правилата, съгласно които Адвокатът ще обработва лични данни в качеството си на администратор на лични данни.
1.3. Политиката е приета в изпълнение на:

 • (i) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните или GDPR);
 • (ii) Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД).

1.4. Всички понятия в настоящата Политика се употребяват в смисъла, който им е даден в Общия регламент относно защитата на данните.
1.5. Настоящата политика е неразделна част от Общите условия за предоставяне на правни услуги на Адвоката. Всички понятия се употребяват в смисъла, който им е даден в Общите условия, освен ако това не противоречи на т. 1.4.

2. Какви лични данни се обработват

2.1. В различните случаи Адвокатът може да обработва следните лични данни:

 • (i) име;
 • (ii) национален идентификационен номер;
 • (iii) данни от документ за самоличност, включително националност, гражданство/поданство, адрес;
 • (iv) данни за контакт – имейл, други адреси за връзка – Viber, What’s up, Skype и др.;
 • (v) семейно положение, наличие на роднини;
 • (vi) професия, месторабота, позиция;
 • (vii) банкови детайли; произход на средства;
 • (viii) други данни за идентификация на Клиента;
 • (ix) други лични данни, според случая.

3. Чии лични данни се обработват

3.1. В различните случаи Адвокатът може да обработва лични данни на следните лица:

 • (i) Клиента, ако последният е физическо лице;
 • (ii) физически лица, свързани с Клиента, като например: членове на органи на управление; служители; консултанти; роднини и др.;
 • (iii) съконтрагенти на Клиента;
 • (iv) други лица, чиито лични данни е необходимо да бъдат обработени във връзка с работата на Адвоката за Клиента.

3.2. В случай, че Клиентът предостави на Адвоката лични данни на трети физически лица, Клиентът следва да уведоми тези трети физически лица за основните правила, съгласно които ще бъдат обработвани личните им данни съобразно настоящата Политика.

4. В какви случаи се събират личните данни

4.1. Адвокатът може да събере личните данни например в следните случаи:

 • (i) При идентифициране на Клиента, включително за целите на извършване на проверка на Клиента съгласно Политиката за мерките срещу изпирането на пари;
 • (ii) При встъпване в отношения Клиент – Адвокат;
 • (iii) При изпълнение на възлагането от страна на Клиента;
 • (iv) По друг начин през периода на съществуването на отношението Клиент – Адвокат;
 • (v) При използване на уебсайта на Адвоката.

4.2. На уебсайта на Адвоката може да се използват бисквитки за събиране на определена информация относно посетителите. В допълнение уебсайтът може да използва Google Analytics – приложение за анализ на трафика, което дава информация и статистика за използването на сайта от потребителите. Целта на обработване на тези данни е да се подобри уебсайта на Адвоката и услугите му.
4.3. При отваряне на уебсайта на Адвоката, потребителят може да получи съобщение за използването на бисквитки. Потребителят може да откаже да приеме използването на бисквитки, както и да оттегли съгласието си по всяко време чрез съответна настройка на браузъра си. До оттегляне на съгласието на потребителя се счита, че потребителят, който е влязъл на уебсайта на Адвоката, е
съгласен да се използват бисквитки, включително да се обработват съответните лични данни, събрани по този
начин.

5. Цели, за които се използват личните данни Политика за защита на данните aдвокат Димитър Карабелов Редакция на Политиката за защита на данните към 01.06.2019 г.

5.1. Адвокатът може да използва личните данни за следните цели:

 • (i) да идентифицира Клиента, включително за целите на извършване на проверка на Клиента съгласно Политиката за мерките срещу изпирането на пари;
 • (ii) да встъпи във валидно отношение Клиент – Адвокат и да го поддържа;
 • (iii) да предостави възложените от Клиента правни услуги;
 • (iv) да изпълни нормативните си задължения;
 • (v) за решаване на спорове;
 • (vi) за изпращане на бизнес комуникация относно новини, дайджест, покани и т.н., включително за целите на директен маркетинг;
 • (vii) за анализ на използването на уебсайта на Адвоката и неговото подобряване.

6. Условия за използване на лични данни

6.1. Адвокатът може да обработва лични данни само при наличие на едно от условията посочени в чл. 6 на Общия регламент относно защитата на данните, включително следните (неизчерпателно изброяване):

 • (i) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;
 • (ii) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, включително за изпълнение на договора между Клиента и Адвоката, ако субектът на данните е Клиентът;
 • (iii) обработването е необходимо за спазването на законово задължение на Адвоката;
 • (iv) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Адвоката или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни.

6.2. При встъпване в отношение Клиент – Адвокат, при възлагане на работа на Адвоката, както и в по-късен момент при необходимост, по искане на Адвоката Клиентът следва да осигури писмено съгласие за обработване на лични данни за съответните цели, подписано от всяко физическо лице, чиито лични данни Адвокатът ще обработва.

7. Колко дълго се пазят личните данни

7.1. Личните данни могат да се пазят за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.
7.2. След приключване на необходимостта от обработка на личните данни, Адвокатът може да продължи да ги съхранява:

 • (i) в изпълнение на законовите си задължения за съхраняване на информация;
 • (ii) до изтичане на давностните срокове и преклудиране на възможностите за предявяване на претенция или иницииране на спор с участието на Клиента или на Адвоката.

8. Права на субекта на данните

Субектът на данните има следните права:

8.1. Право на достъп (чл. 15 от GDPR)
8.1.1. Субектът на данните има право да получи от Адвоката потвърждение дали се обработват лични данни, свързани
с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и определена информация относно обработването, включително:

 • (i) целите на обработването;
 • (ii) съответните категории лични данни;
 • (iii) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;
 • (iv) срока, за който ще се съхраняват личните данни, съответно критериите за определянето на този срок;
 • и т.н.

8.1.2. Адвокатът предоставя копие на обработваните данни на субекта на данните. Правото на субекта на данните да
получи копие не следва да влияе неблагоприятно върху правата на други лица.

8.2. Право на коригиране (чл. 16 от GDPR)
8.2.1. Субектът на данни има право да поиска от Адвоката да коригира неточните лични данни, свързани с него, а непълните лични данни да бъдат попълнени.

8.3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) (чл. 17 от GDPR)
8.3.1. По искане на субекта на данни администраторът следва без забавяне да изтрие свързаните с него лични данни, при наличие на определени основания, като например:

 • (i) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • (ii) субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването.

Политика за защита на данните aдвокат Димитър Карабелов Редакция на Политиката за защита на данните към 01.06.2019 г.

8.3.2. Изтриването може да не се осъществи в определени случи, например ако обработването е необходимо:

 • (i) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • (ii) за спазване на правно задължение на Адвоката, което изисква обработване на данните;
 • (iii) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

8.4. Право на ограничаване на обработването (чл. 18 от GDPR)
8.4.1. Субектът на данните има право да изиска от Адвоката ограничаване на обработването при наличие на определени основания, като например следните:

 • (i) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на Адвоката да провери
  точността на личните данни;
 • (ii) б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква
  вместо това ограничаване на използването им;
 • (iii) в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • (iv) г) субектът на данните е възразил срещу обработването, в очакване на проверка дали законните основания на Адвоката имат
  преимущество пред интересите на субекта на данните.

8.4.2. Когато обработването е ограничено, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице.

8.5. Право на преносимост на данните (чл. 20 от GDPR)
8.5.1. Субектът на данните има право да получи от Адвоката личните данни, които го засягат и които той му е предоставил, в
труктуриран, обикновено използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор на лични данни без възпрепятстване от страна на Адвоката, стига обработването да се извършва по автоматизиран начин и да е основано на съгласие или на договорно задължение. Субектът на данните има право да получи пряко
прехвърляне на личните данни от Адвоката на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

8.6. Право на възражение (чл. 21 от GDPR)
8.6.1. Субектът на данните има право, по всяко време на възражение срещу обработването от страна на Адвоката на лични данни, отнасящи се до него. В този случай Адвокатът ще прекрати обработването на личните данни, освен ако са налице убедителни законови основания да се продължи обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или ако обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
8.6.2. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг. В този случай обработването на личните данни за тези цели се прекратява.
8.6.3. Субектът на данните прави възражението по т. 8.6.1 и 8.6.2 чрез имейл до Адвоката.

8.7. Право на жалба
8.7.1. Ако смятате, че Адвокатът е нарушил задълженията си във връзка с обработката на Ваши лични данни, имате право да подадете жалба пред надзорен орган, който за България е Комисията за защита на личните данни, https://www.cpdp.bg/, с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се