Фармация

 • Организиране на системи за селективна дистрибуция от страна на вносители/притежатели на разрешение за употреба на лекарствен продукт; провеждане на конкурс за избор на дистрибутори; анализ на условията на конкурса от гледна точка на правилата за защита на конкуренцията
 • Договори за дистрибуция; периодично предоставяне на информация за целите на съответствието на вносители/притежатели на разрешение за употреба; конкурентен анализ за злоупотреба с господстващо положение, забранено споразумение или злоупотреба с по-силна позиция на договаряне
 • Договори за търговия на едро с лекарствени продукти; конкурентен анализ за забранено споразумение или злоупотреба с по-силна позиция на договаряне
 • Договори за търговия с лекарствени продукти
 • Отказ за доставка; конкурентен анализ
 • Договори за уреждане на отношенията между участниците във вериги аптеки; анализ за спазване на конкурентните правила за обмен на информация
 • Правила за определяне цените на лекарствените продукти; търговски отстъпки
 • Отношения с НЗОК; позитивен лекарствен списък; мерки на НЗОК за получаване на допълнителни отстъпки от страна на търговците; способи за покриване от страна на търговците на частта от цената по ПЛС, която се заплаща от клиента
 • Отношения с IMS Health; използване на информацията от IMS Health
 • Режим на паралелен износ
 • Конкурентен анализ на пазара на определен лекарствен продукт или на търговията на едро или дребно, с цел дефиниране на позицията на търговеца и съобразяване на приложимите правила в бизнеса му

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се