Капиталови пазари

Публични дружества:

 • консултиране на юридическите аспекти на проспекта; съобразяване на устава на дружеството с публичния статут; приемане на необходимите корпоративни решения и отразяване на публичния статут в Търговския регистър; регистрация на акциите за търговия на БФБ
 • съответствие на публични дружества
 • провеждане на общо събрание на акционерите на публично дружество
 • консултиране на юридическите аспекти на търгови предложения за придобиване на акции на публично дружество
 • прекратяване на статута на публично дружество
 • пазарни манипулации и способи за защита срещу тях
 • режим на вътрешната информация

Инвестиционни посредници, управляващи дружества, АДСИЦ, АИФМ:

 • лицензиране/регистрация
 • изготвяне и ревизиране на правила и политики
 • съответствие
 • придобиване на миноритарни или мажоритарни участия в регулираните дружества
 • промяна на мениджмънт и лица на ключови позиции
 • аутсорс на функции и дейности
 • ликвидация

АИФМ и АИФ:

 • структуриране на АИФ
 • съответствие
 • изготвяне и ревизиране на правила и политики
 • консултиране на юридическите аспекти на инвестиционната стратегия
 • споразумения между акционерите; subscription agreement; adherence agreement
 • изисквания към допустимостта на инвеститорите; преценка на качеството на инвеститорите на професионални
 • инвеститори и инвеститори на дребно

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се